Registrácia

Akcia a škola
Zodpovedná osoba za účasť na projekte
Riaditeľ/ka školy alebo ním/ňou poverená zastupujúca osoba