Prečo to robíme?

Drogová závislosť je psychický a fyzický stav, vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia medzi organizmom a drogou, charakterizovaný zmenami správania, stratou sebakontroly a neschopnosťou sám s návykom prestať. Najrozšírenejšími typmi drog, ktorým podliehajú žiaci našich škôl sú mierne opiáty, alkohol, tabak a gambling.

Protidrogová nešpecifická prevencia učí zvládnuť stresové situácie, učí asertívnemu správaniu a sebaúcte. Za posledných 5 rokov je pre našu mládež účinná práve takáto prevencia. Ak sa mládež včas podchytí, bude mať táto prevencia výraznejší efekt. Práve preto sa náš projekt pokúša o prevenciu prostredníctvom športovej aktivity mládeže – basketbalový, hádzanársky, futbalový, futsalový, florbalový, volejbalový turnaj žiakov základných škôl mesta Košice v spolupráci s poprednými extraligovými klubmi mesta Košice.

Špecifická protidrogová prevencia informuje o účinkoch drog a moralizuje. Túto prevenciu sa budeme snažiť riešiť prostredníctvom besied so známymi osobnosťami mesta Košice v jednotlivých druhoch športu, ktoré budú na jednotlivých zápasoch realizovať tieto preventívne opatrenia:

  • vlastným príkladom byť nositeľom hodnôt
  • snaha o získanie dôvery žiakov, jeho povzbudenie
  • snaha počúvať žiaka, keď má problém alebo úspech
  • predchádzať nude športom, krúžkovou činnosťou
  • otvorené informácie o drogách
  • naučiť žiakov ako odmietnuť drogu poradiť, ako sa ubrániť nevhodnej spoločnosti
  • posilňovať sebavedomie žiaka
  • zabezpečiť spoluprácu so športovými basketbalovými, hádzanárskymi a futbalovými klubmi