PROJEKT „...ideme hrať ping – poooooong...“

Predkladatelia projektu:

Mgr. Alica Grofová – Chladeková

najúspešnejšia stolná tenistka v histórii Slovenska, držiteľka 20 medailí z MEJ, ME a MS, vicemajsterka sveta, je autorkou, organizátorkou a koordinátorkou projektu

Kontakt: mobil: 0903 559 550, e-mail: sdst.svk@gmail.com

Zober loptu, nie drogy n.o.

Damián Exner, riaditeľ

Od svojho založenia už 14 rokov sa angažuje v oblasti organizácie športových podujatí masového charakteru určených deťom a mládeži. Prostredníctvom nich sa snaží o protidrogovú prevenciu a zvyšovanie telesnej zdatnosti, ale aj rozvoj morálno – vôľových vlastností účastníkov.

Je organizátorom a garantom projektu.

Kontakt: Ing. Oliver Vaňo, mobil: 0902 850 860, e–mail: oliver.vano@zoberloptu.sk

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky

Dr. Ján Holko, predseda

Presadzuje v slovenskom prostredí ľudské právo na pohyb a vývojové tendencie v športe pre všetkých a v pohybových aktivitách. Program „Slovensko v pohybe“ obsahuje medzinárodné a národné kampane športu pre všetkých, podujatia združených zväzov a partnerov pre širokú verejnosť.

Je organizátorom a garantom projektu

Kontakt: Dr. Ján Holko, mobil: 0911 244 266, e-mail: holko@aspv.sk

Pohyb patrí medzi základné ľudské potreby. Súčasný životný štýl, neustále klesajúci záujem verejnosti o pravidelné športovanie, predovšetkým medzi mládežou, sú významným mementom. Nedostatok pohybu má nepriaznivý vplyv na zdravotný stav našej populácie. Riešenie deficitu pohybových aktivít je potrebné hľadať v rodinách a na školách. Rodina je najúčinnejší motivačný prvok pri vytváraní vzťahu dieťaťa k pohybovej činnosti. Športovanie detí a mládeže by malo mať popredné miesto vo voľnočasových akivitách. Športové prostredie dokáže veľmi účinne pôsobiť proti požívaniu drog a následnej drogovej závislosti mladých ľudí. Nepriaznivý stav je nutné riešiť len neustálym nabádaním ľudí na športovanie a sprístupnením športovísk širokej verejnosti.

A to je zámer Projektu „…ideme hrať ping – poooooong…“

Stolný tenis ako jeden z najmasovejších, najrýchlejších a najpopulárnejších športov u nás i vo svete oslavuje od roku 2015

World Table Tennis Day for all
Svetový deň stolného tenisu pre všetkých, ktorý sa každoročne koná dňa 6. apríla.

Do osláv sa v roku 2018 prvýkrát prihlásilo aj Slovensko s Projektom „…ideme hrať ping – poooooong…“ Uskutočnilo sa 141 podujatí predovšetkým na školách (ZŠ, SŠ, VŠ), ale aj v CVČ, DSS či kluboch a prihlásilo sa 11 816 účastníkov. Obrovský záujem o účasť na oslavách potvrdil, že stolný tenis je nenáročný a atraktívny šport . Bolo to najmasovejšie stolnotenisové podujatie na Slovensku.

Svetová federácia stolného tenisu ITTF vyhodnotila Projekt „…ideme hrať ping – poooooong…“ako najlepší spomedzi 579 podujatí v 97 krajinách sve­ta.

Stolný tenis, ľudovo zvaný ping – pong, je známy v Československu od začiatku minulého storočia. Na Slovensku má bohatú históriu, slovenskí stolní tenisti úspešne reprezentovali našu krajinu a dosiahli množstvo vynikajúcich úspechov v Európe a vo svete.

Stolný tenis je ľahko dostupný šport, vhodný pre všetky vekové kategórie, od detí predškolského veku až po seniorov v pokročilom veku. Rozvíja rýchlosť, obratnosť, koordináciu pohybov, kognitívne funkcie mozgu ako prevenciu proti starnutiu a Alzheimerovej chorobe, schopnosť rýchlo a správne sa rozhodnúť.

Je vhodným športom aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Finančne ale i priestorovo je dostupný, ideálny na pravidelné aj rekreačné športovanie bez rozdielu veku, pohlavia či telesnej zdatnosti.

Oslavou Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých chceme zvýšiť záujem širokej verejnosti o tento šport na Slovensku. Vyzvať ľudí na pravidelné športovanie ako nevyhnutnú a neodmysliteľnú súčasť zdravého životného štýlu. Prilákať k športu fanúšikov aj ľudí, ktorí nikdy nešportovali. Oboznámiť základné, stredné a vysoké školy, centrá voľného času, športové kluby, aby sa zapojili do osláv, pripravili pre záujemcov program, resp. umožnili bezplatne si zahrať stolný tenis

Hlavné úlohy projektu:

 • oznámiť širokej verejnosti, predovšetkým školám, že stolný tenis má svoj Svetový deň – WTTD for all, ktorý sa oslavuje po celom svete dňa 6. apríla
 • vyzvať rodiny – deti, rodičov i starých rodičov, aby si spoločne zahrali
 • koordinovať a poskytovať školám poradenstvo pri organizácii jednotlivých podujatí

Cieľ projektu:

 • osloviť čo najširšie masy ľudí všetkých vekových kategórií, predovšetkým deti a mládež, rodiny s deťmi, aby si prišli zahrať stolný tenis.
 • vytvoriť možnosť sociálne a zdravotne znevýhodneným skupinám detí, mládeže a dospelých zapojiť sa do športovania
 • prostredníctvom stolného tenisu zvýšiť záujem o športovanie ľudí bez rozdielu veku, pohlavia, telesných predpokladov
 • rozvíjať morálne hodnoty detí a mládeže, prácu v kolektíve, podporiť športovanie ako prevenciu proti užívaniu drog a následnej drogovej závislosti

Program projektu:

Svetový deň stolného tenisu pre všetkých sa koná každoročne 6. apríla. Všetky oslovené školy, športové kluby, CVČ a ďalšie športové inštitúcie si navrhnú termíny podujatí podľa vlastných možností. Pripravia si individuálny program – turnaje družstiev, jednotlivcov, štvorhier, obľúbený „kolotoč“, v rámci hodín tv budú hrať stolný tenis. Na oslavy pozvú rodičov, starých rodičov a umožnia im zahrať si s deťmi, učitelia budú hrať so žiakmi, muži so ženami. Zorganizujú exhibičné vystúpenia úspešných hráčov alebo „deň otvorených dverí“ pre všetkých záujemcov a sprievodné kultúrne podujatia.

Medializácia projektu:

Celoslovenská prezentácia projektu v regionálnych, celoplošných elektronických a printových médiách, na sociálnych sieťach a v reklamnom letáku.

Realizácia projektu:

Október – december 2018

 1. Príprava Projektu
 2. Oslovenie potenciálnych partnerov, ktorí podporujú masové športové podujatia a zdravý životný štýl

Január – február 2019

 1. Zaslanie projektu a prihlášky elektronickou poštou: školám a ostatným inštitúciám spojeným so športom, ktoré sa zapojili do osláv v roku 2018 – okresným školským úradom v SR, metodikom pre športové podujatia, odkiaľ bude informácia o podujatí ďalej distribuovaná do prislúchajúcich škôl, centier voľného času, športových hál, herní, domov kultúry, zariadení pre seniorov, verejných športovísk a ďalších priestorov, kde sa hráva stolný tenis
 2. Uzávierka a spracovanie prihlášok
 3. Prihlásenie projektu na webovej stránke ITTF
 4. Nákup a výroba propagačného a podporného stolnotenisového materiálu

Marec – apríl

 1. Propagácia podujatia v printových, elektronických médiách a na sociálnych sieťach
 2. Koordinácia podujatí, distribúcia pokynov, reklamného letáka a podporného materiálu všetkým účastníkom osláv
 3. Realizácia jednotlivých podujatí
 4. Vyhodnotenie osláv WTTD for all – Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých 2019 na Slovensku

Stiahnúť tieto informácieprojekt-sdst-2019.pdf

Súvisiace články