2% dane z príjmov

Vážení priatelia,

tak ako v minulosti, sa po roku práce, opäť uchádzame o Vašu priazeň a poukázanie 2 % podielu z daní z príjmov. Projekt „Zober loptu, nie drogy“ už viac ako 13 rokov ponúka deťom a mladým ľuďom zmysluplné a kultivované vyplnenie voľného času a pokúša sa ich aktívne presviedčať, že lopta je tá správna cesta. Zároveň poskytujeme deťom priestor na vyplnenie ich voľného času a formovanie ich charakteru. Všetko toto realizuje prostredníctvom prirodzenej súťaživosti im najprirodzenejšou formou – pohybom.

Z príspevkov z 2 % dane z príjmov, ktoré sme prijali v minulom roku, sme zabezpečili predovšetkým :

  • športovú časť projektu „Zober loptu, nie drogy“, a to hlavne prenájmy telocviční, rozhodcov, zapisovateľov a koordinátorov športových zápolení,
  • športové oblečenie, výstroj, náčinie, lopty a športové pomôcky pre jednotlivé športy,
  • mediálnu časť projektu, a to hlavne reklamu a protidrogovú kampaň v médiách na plagátoch a učebných pomôckach,
  • úhradu nákladov na účasť deťom zo škôl z celého Slovenska.

Rok 2018 bol pre projekt “Zober loptu, nie drogy“ mimoriadne úspešný. Rozširovanie spolupráce so špeciálnymi základnými školami, reedukačnými centrami a výchovnými sanatóriami. Samozrejmosťou sa stalo objavovanie miest resp. obcí, kam sme ešte nezavítali. Pre rok 2018 to boli Závadka nad Hronom, Hnúšťa, Stropkov, Kosorín. Prvé výsledky už priniesla snaha vytvárať dlhodobejšie školské ligy, keď prvé ročníky fungujú už aj v ďalších mestách či obciach ako napríklad v Medzanoch. Naďalej pokračujeme aj v klubovej spolupráci a keďže sa nám osvedčila, aj tento rok sme podporili takmer 20 klubov, ktoré vychovávajú nádejných mladých športovcov a prispievajú tak ku rozvoju telesnej kultúry na Slovensku.

Tohto roku (2018) sa aktivít projektu “Zober loptu, nie drogy“ zúčastnilo skoro 17 000 aktívnych účastníkov z viac ako 700 základných škôl v rámci celého Slovenska. Počet miest a obcí zúčastnených na akciách nášho projektu sa už tradične vyšplhal nad číslo 100. Veríme, že aj s vašou pomocou bude tento počet každým rokom narastať.

POZOR!

1.4. 2019 – posledný termín na podanie daňového priznania (DP) pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% . Ak právnická osoba teda nedaruje 0,5% ako finančný dar, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1,0% z dane.

1.4. 2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

30.4. 2019 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane.

Veríme, že vyplnením nižšie uvedených údajov v časti IV. Daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb alebo príslušných tlačív k priznaniu dane z príjmov fyzických osôb, nám vyjadríte podporu a pomoc. Zároveň sa zaväzujeme použiť finančné prostriedky len na športovú a kultúrnu činnosť v našej neziskovej organizácií.

V prípade, že ste sa Projekt „Zober loptu, nie drogy“ rozhodli podporiť 2 % dane z príjmov, tu sú potrebné tlačivá :

Zamestnanec – používa „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie :
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A;
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B.

Potvrdenie na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
a) Potvrdenie od vysielajúcej organizácie; alebo
b) Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.

Právnicka osoba – VZOR daňového priznania právnických osôb

"Zober loptu, nie drogy“, n.o. je zapísaná v registri neziskových organizácií OkU Košice pod číslom OVVS/21/2013.

Názov : Zober loptu, nie drogy, n.o.
Právna forma : Nezisková organizácia
IČO : 457 412 63
Sídlo : Lorinčík 15, 040 11 Košice

Peňažný ústav : Tatrabanka a.s.
IBAN/Číslo účtu : SK54 1100 000­0 0029 2391 5­152
SWIFT : TATRSKBX

Ďakujeme Vám

Damián Exner
Štatutárny zástupca Zober loptu, nie drogy, n.o.