V čom je podstata projektu?

Projekt „Zober loptu, nie drogy“ sa zameriava okrem iných hlavne na tieto športy:

 1. Basketbal
 2. Futsal/Futbal
 3. Hádzaná
 4. Vybíjaná
 5. Volejbal
 6. Florbal/Hokejbal

Konkrétne časti projektu, t.j. každý druh športu má svoje akcie a to sú súťaže v jednotlivých zapojených mestách a obciach, kde sa jednotlivé akcie usporadúvajú. Na podporu čo najväčšej účasti detí na akciách používame združovanie škôl z okolia miest či strediskových obcí. V prípade ekonomickej náročnosti na účasť detí (napr. sociálne slabšie rodiny, rómska komunita atd.) používame ako motiváciu finančnú podporu škôl na dopravu, či občerstvenie účastníkov.
Aby bola naplnená základná filozofia projektu, snažíme sa v maximálnej miere prispôsobiť systém jednotlivých akcií/súťaží konkrétnemu prostrediu, v ktorom sa daná akcia koná.

Určujúcimi faktormi vplývajúcimi na organizáciu a charakter akcie sú :

 • najmä prevládajúci záujem o daný druh športu v mieste, meste, oblasti;
 • atraktivita a popularita daného druhu športu;
 • podmienky športovísk a miestnych organizátorov( partnerov) projektu.

Hlavnými benefitmi pre základné školy zapojené do projektu sú :

 • prezentácia školy ako partnera projektu s celoslovenskou pôsobnosťou;
 • materiálne zabezpečenie športovým výstrojom a pomôckami na daný druh športu;
 • zvyšovanie športovej zdatnosti žiakov školy a jej reprezentácie v športe.

Hlavnými benefitmi pre žiakov zapojených do projektu sú :

 • identifikácia sa s filozofiou projektu „Zober loptu, nie drogy“;
 • budovanie zmyslu pre fair play a kolegialitu vo vystupovaní;
 • materiálne odmeny (tričká, vecné dary, plakety pre osobnosti tímov);
 • možnosť zažiť atmosféru veľkých športov pri slávnostných vyhodnoteniach ak­cií.

Hlavnými benefitmi pre spoločnosti podporujúce projekt sú :

 • prezentácia spoločnosti ako partnera projektu „ Zober loptu, nie drogy“ na celom Slovensku v printových, audiovizuálnych a reklamných médiách;
 • spojenie mena spoločnosti s filozofiou projektu a s pomocou, školám, deťom, znevýhodneným sociálnym skupinám detí a mládeže;