Žiar nad Hronom Prehadzovaná - Propozície

Turnaj v prehadzovanej detí 4. ročníkov ZŠ

„ZOBER LOPTU, NIE DROGY“

pre školský rok 2013 – 2014

Všeobecné ustanovenia

Vyhlasovateľ : Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“

Organizátor : Centrum voľného času, Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Spoluorganizátor : OZ „Zober loptu, nie drogy“, Technické služby spol. s.r.o.

Usporiadateľ : CVČ na Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Miesto konania :
Plážové kúpalisko, Park. Š. Moysesa, Žiar nad Hronom. Koná sa na tenisových kurtoch v areáli plážového kúpaliska. V prípade nepriaznivého počasia sa turnaj uskutoční v inom termíne.

Termín : 11. október 2013 (piatok)

Myšlienka turnaja :
V tomto turnaji nie je dôležité kto sa stane víťazom súťaže. Cieľom autorov projektu je, aby deti odišli s dobrým pocitom, dobrou náladou po príjemne strávenom čase na turnaji a s myšlienkou, že bez drog je život krajší a plnohodnotnejší. Túto myšlienku má deťom pripomínať aj tričko, ktoré spoluorganizátor daruje účastníkom na začiatku turnaja. Veríme že všetci súťažiaci, tréneri, rozhodcovia, či diváci prídu na turnaj dobre naladení a tiež tak svojou účasťou pomôžu k naplneniu cieľa podujatia.

Podmienka účasti :
- turnaja sa môžu zúčastniť chlapci a dievčatá 4. ročníkov ZŠ, ktorí sú riadnymi žiakmi danej školy a sú uvedení na súpiske potvrdenej riaditeľom školy. Družstvo sa skladá z rovnakého počtu chlapcov a dievčat,
- družstvo tvorí maximálne 10 hráčov a 1 vedúci,
- da ihrisku musia byť v tíme vždy minimálne tri dievčatá,
- technické zabezpečenie a lopty na rozcvičenie poskytne občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“,
- vedúci družstva je povinný preukázať sa súpiskou družstva, potvrdenou riaditeľom školy.

Prihlášky :
Na turnaj sa môžete prihlásiť prostredníctvom internetu na stránke OZ „Zober loptu, nie drogy“ TU.
Bližšie informácie Vám poskytne Mgr. Ján Kubina na telefónnom čísle: 0915 210 770 – prihlásiť sa telefonicky nie je možné.
Súpisku je nevyhnutné doniesť v deň konania súťaže a odovzdať na technickej porade a musí obsahovať: meno a priezvisko, dátum narodenia, pečiatka školy, podpis riaditeľa.

Prezentácia : V deň konania od 07,45 hod. do 08,00 hod.

Rámcový časový program :
07,45 hod. – 08,00 hod. – Prezentácia
08,00 hod. – 08,10 hod. – Technická porada
08,20 hod. – 08,30 hod. – Otvorenie súťaže
08,30 hod. – 14,00 hod. – Priebeh súťaže
14,00 hod. – 14,10 hod. – Vyhlásenie výsledkov
Pozn.: Technickú poradu vedie hlavný rozhodca, rieši a upozorňuje vedúcich družstiev na všetky podmienky, práva a povinnosti súťažiacich, ako aj na oprávnený a neoprávnený štart športovca.

Poistenie :
Účastníci sa súťaže zúčastňujú na vlastné individuálne poistenie. Každý účastník je povinný priniesť si originál preukaz poistenca, ktorým sa bude musieť preukázať v prípade potreby! Za zdravotný stav hráčov zodpovedá vysielajúca škola.

Pozn.: Stravu organizátor nezabezpečuje.

Technické ustanovenia

Výstroj :
Hráči sa musia dostaviť v čistom oblečení a vhodnej športovej obuvi. Bude sa hrať na tenisových kurtoch s antukovým povrchom. Každý hráč družstva dostane pri prezentácii tričko, v ktorom je povinný nastúpiť na všetky zápasy turnaja. Lopty na rozcvičenie poskytne občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“. Rovnako loptu pre súťaž poskytne občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“.

Pravidlá a predpis :
Hrá sa podľa platných pravidiel prehadzovanej a týchto propozícií. Ostatné pravidlá platia, tak ako sú uvedené v predpise. V priebehu turnaja bude k dispozícií pre hráčov a hráčky pitný režim.

Protesty : Protesty budú riešené na mieste, priebežne počas turnaja podľa potreby usporiadateľom.

Systém súťaže :
Systém súťaže bude dohodnutý podľa počtu účastníkov na technickej porade pred zahájením turnaja, kde prebehne aj prípadné žrebovanie do skupín za účasti vedúcich družstiev.

Hodnotenie :
Pri rovnosti bodov rozhoduje
1. vzájomný zápas
2. rozdiel bodov
3. väčší počet získaných bodov
4. žreb

Hracia doba :
Hrá sa 2×10 minút alebo na dva sety. Súčet bodov z obidvoch setov bude konečným výsledkom. Počet bodov v sete bude 15, prípadne bude dohodnutý na technickej porade pred zahájením súťaže.

Rozhodcovia : Zabezpečí organizátor.

Hlavný rozhodca : Radovan Černák

Ceny :
Všetky družstvá, ktoré sa zúčastnia turnaja získajú diplom a vecnú cenu pre školy. Zároveň si žiaci a žiačky ponechajú tričká.

Poznámka :
Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušenia pravidiel.
Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá. Za disciplínu a poriadok zodpovedá pedagogický dozor (vedúci družstva) sprevádzajúci súťažiacich.
Vysielajúca škola v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov od okamihu odchodu zo školy až po návrat naspäť. Zároveň budú žiaci v plnej miere rešpektovať pokyny organizátorov školských športových súťaží, s ktorými sa oboznámia pred začiatkom súťaže.
Odporúčame doniesť si aj vlastné pitie.

Družstvá sú povinné zúčastniť sa zahájenia a vyhlásenia výsledkov. Pri nedodržaní tejto podmienky budú družstvá hodnotené mimo súťaž.

Damián Exner – Riaditeľ OZ „Zober loptu, nie drogy“
Mgr. Helena Gáfriková – Riaditeľka CVČ Žiar nad Hronom