Lomnička Stolný tenis - Propozície

Stolnotenisový turnaj projektu „Zober loptu, nie drogy“, určený pre deti z marginalizovaných skupín detí rómskej minority podtatranskej oblasti.

Organizátori: OZ Zober loptu, nie drogy, Súkromné centrum voľného času Stráne pod Tatrami.

Spoluorganizá­tori: Centrum voľného času Pátra Augustína Krajčíka Podolínec.

Dátum konania : 18.6. 2013 (utorok)

Kategória:
U15 (1997 a mladší, navštevujúci ZŠ, CVČ, z marginalizovaných skupín detí rómskej minority)

Miesto konania: ZŠ s MŠ Lomnička

Systém hry: Hrá sa na dva víťazné sety (do 11), dvojhry, štvorhry.

Pravidlá:
Hrá sa podľa platných pravidiel stolného tenisu v dvojhrách (2 zástupcovia za družstvo, školu, CVČ), štvorhrách (2 zástupcovia za družstvo, školu, CVČ) na dva víťazné sety, maximálny počet prihlásených hráčov v družstve: 5 (v družstve povinnosť mať minimálne 1 dievča). Jednotliví hráči bodujú za družstvo. V závislosti od počtu získaných bodov sa určí konečné poradie družstiev. Vysielajúca škola, školské zariadenie, zodpovedá za zdravotný stav hráčov, výstroj hráčov podľa platných pravidiel stolného tenisu.

Termín prihlásenia:
Na turnaj je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 17.6.2013, mailom na : stranepodtatramiscvc@gmail.com , alebo telefonicky: 0911 448 709, po termíne nebudú prihlášky akceptované. Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko hráčov, dátum narodenia, meno a priezvisko vedúceho družstva (plnoletú osobu), zodpovedného za prihlásené družstvo, pečiatku a podpis školy, školského zariadenia, obce.

Prezentácia turnaja: 8,00 – 8,30 hod., v ZŠ s MŠ Lomnička.

Začiatok turnaja: 8,30 hod., predpokladané ukončenie turnaja o 12,00 hod.

Vyhodnotenie turnaja:
Prvé tri umiestnené družstvá budú ohodnotené medailami.

Damián Exner – Riaditeľ OZ Zober loptu, nie drogy
Mgr. Ladislav Kalasz – Riaditeľ SCVČ Stráne pod Tatrami