Poprad Minifutbal 2018/2019 - Propozície

MsÚ odbor školstva, mládeže a športu Poprad
Základná škola Ul. F. Kráľa Poprad – Veľká
Projekt „Zober loptu, nie drogy“

P r o p o z í c i e
16. ročníka Žiackej ligy mesta Poprad v minifutbale koedukovaných družstiev najmladších žiakov a žiačok ZŠ v šk. r. 2018/19


A. Všeobecné ustanovenia

Vyhlasovateľ: Mesto Poprad, Projekt "Zober loptu, nie drogy“

Organizátor:
Odbor školstva, mládeže a športu MsÚ Poprad a Základná škola Ul. F. Kráľa Poprad – Veľká, Projekt „Zober loptu, nie drogy“

Termín a miesto:
- jesenná časť od 26.9. 2018
- jarná časť od 25.2. 2019 na ihrisku s umelou trávou, príp. v telocvični ZŠ PP – Veľká
Organizátor všetkých kôl ŽLMP – ZŠ Poprad – Veľká určí termín a začiatok zápasov telefonicky alebo elektronicky min. s týždňovým predstihom.
Prezentácia: od 8,00 do 8,15 h.

Riaditeľ turnaja: PhDr. Richard Bekess, riaditeľ školy

Tajomníci turnaja:
Mgr. Peter Šepitka č.t. 0903 646 844 a Mgr Jozef Vernarec

Účastníci: ZŠ Dostojevského, ZŠ Veľká, ZŠ Jarná, ZŠ Spišská Sobota, Spojená škola Letná Poprad, Spojená škola sv. Jána Pavla II., ZŠ Komenského Poprad

Ekonomické zabezpečenie: Náklady na finále ŽLMP hradí Mesto Poprad.

B. Technické ustanovenia

Kategórie: Najmladší žiaci a žiačky- nar. 1.9.2008 a ml.

Podmienka účasti:
Súpiska potvrdená riaditeľom školy, predložená pri prezentácii, obsahujúca meno, priezvisko a dátum narodenia a podpísaná účastníkmi. Turnaja sa môžu zúčastniť žiaci a žiačky LEN 1. stupňa ZŠ, ročníky narodenia od 1.9.2008 a mladší, pričom musia spĺňať obidve kritériá a ktorí sú riadnymi žiakmi danej školy, sú uvedení na súpiske potvrdenej riaditeľom školy. Účasť dievčat v družstve je nevyhnutnou podmienkou! Na hracej ploche musí byť počas zápasu vždy aspoň jedno dievča!

Pravidlá:
Hrá sa podľa pravidiel zverejnených na: http://www.skolskysport.sk . Poverený organizátor má právo upraviť pravidlá v časti rozmery ihriska a bránok, podľa vlastných podmienok, je však povinný zmeny vopred oznámiť školám.

Hrací systém:
V dlhodobej časti systémom každý s každým dvojkolovo, jeseň – jar.

Postup:
Do finále ŽLMP v máji alebo júni 2019 postúpia tri najlepšie družstvá po dlhodobej časti súťaže.

Výstroj:
Družstvo musí mať jednotné dresy s číslami, školy čo najskôr zašlu na MsÚ vyplnenú požiadavku na veľkosti tričiek od ZLND, ktorá je prílohou propozícií. Hraciu loptu č.4 zabezpečí organizátor.

Protesty:
Podať do 15 min. po skončení zápasu, vo finále s vkladom 10,– €.

C. Rôzne ustanovenia

Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Organizátor zabezpečí lekárničku. Prípadné poistenie účastníkov jednotlivých kôl je v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej školy. Každý účastník musí mať preukaz poistenca.

Rozhodcov určí organizátor.

PhDr. Richard Bekess v.r. riaditeľ školy
Damián Exner v.r. za "Zober loptu, nie drogy“
Mgr. Peter Procházka koordinátor ŽLMP