Poprad Minimixbasketbal 2018/2019 - Propozície

BAM Poprad, BKM Iskra Poprad,
MsÚ Poprad – odd. školstva, mládeže a športu
Projekt "Zober loptu a nie drogy“
Základné školy: Dostojevského, Francisciho, Jarná, Spišská Teplica a Komenského Poprad, Komenského Svit

P R O P O Z Í C I E

9. ročníka Žiackej ligy mesta Poprad v minibasketbale zmiešaných družstiev najmladších žiačok a žiakov v šk. roku 2018/2019

A) Všeobecné ustanovenia

1. Vyhlasovateľ: Mesto Poprad, Projekt "Zober loptu, nie drogy“, BAM Poprad, BKM Iskra Poprad

2. Organizátor: BAM Poprad, BKM Iskra Poprad v spolupráci so Základnými školami a Projektom "Zober loptu, nie drogy“.

3. Skupiny:
- I. ZŠ Francisciho Poprad, ZŠ Dostojevského Poprad, ZŠ Komenského Svit
- II. ZŠ Komenského Poprad, ZŠ Jarná Poprad, ZŠ Spišská Teplica

4. Termíny:
Turnaje v skupinách organizujú školy v poradí v akom sú uvedené v skupinách. Ak do termínu tretieho turnaja v II. skupine nebudú mať v Sp. Teplici závesné koše, turnaj zorganizuje Jarná. Termín 1. kola december 2018, 2. a 3. kolo v mesiacoch február – apríl 2019.
Termín finále: máj 2019. Odborným garantom turnajov I. skupiny je BKM Iskra Poprad, odborným garantom II. Skupiny je BAM Poprad, kompetencie na finále si podelia oba kluby dohodou.
Finále: ZŠ Komenského Poprad
Organizátorské školy určia termín svojho kola už na predchádzajúcom kole, no minimálne 14 dní vopred a oznámia ho koordinátorovi súťaže Mgr. Petrovi Procházkovi, ktorý elektronickou poštou oznámi školám termín a príp. vydá ďalšie pokyny.

5. Kategórie: Žiačky a žiaci základných škôl narodení 01.09.2008 a ml.

6. Organizačný výbor:
Alena Kováčová a Ing. Fáberová za BAM Poprad
Vladimíra Pitoňáková za BKM Iskra Poprad

7. Ekonomické zabezpečenie:
Náklady na poháre a medaily hradí mesto Poprad, rozhodcov na turnaje II. skupiny a finále zabezpečí BAMP, na turnaje I. skupiny zabezpečí BKM. Vedenie krúžkov v režime ako ŽLMP (mesto + škola), technické zabezpečenie košov BKM a BAMP. Projekt „Zober loptu, nie drogy“ venuje všetkým účastníckym školám tričká.

B) Technické ustanovenia

1. Účastníci:
15 členné družstvo je zložené tak, aby chlapci i dievčatá mohli odohrať svoje štvrtiny aj s možnosťou striedania a 2 vedúci.

2. Podmienky účasti:
Súpiska predložená pri prezentácii, obsahujúca meno a priezvisko, dátum narodenia, musí byť potvrdená riaditeľom školy.

3. Pravidlá:
Súťaží sa podľa platných pravidiel FIBA (pre minibasketbal) 1 a 3 štvrtinu hrajú dievčatá, 2 a 4 štvrtinu hrajú chlapci jednotlivých škôl proti sebe.

4. Hrací systém a čas:
V skupinách každý s každým 4×6 min. V termíne finále sa v semifinále stretnú prvý z jednej skupiny s druhým z druhej skupiny, víťazi sa stretnú v boji o prvé miesto, porazení v boji o tretie miesto. Tretie družstvá zo skupín sa stretnú v boji o 5. miesto v zápase vloženom medzi semifinále a zápasy o poradie na 1.-4. mieste.

5. Hracia lopta: Hracia lopta č. 5.

6. Vložené súťaže:
Na turnajoch v skupinách sa v prestávkach medzi zápasmi uskutočnia jednoduché športovo – šikovnostné súťaže, do ktorých budú zapojení všetci hráči všetkých troch družstiev (prípadný nižší momentálny počet hráčov na turnaji neovplyvní výsledok). Súťaže budú orientované napr. na určitý počet prihrávok na čas, na streľbu na kôš a streľbu po dvojtakte všetkých hráčov na dosiahnutie určitého počtu bodov kde o výsledku rozhodne dosiahnutý čas, alebo súťaže agility na jednoduchej prekážkovej dráhe pre určený počet vedúcim družstva vybraných pretekárov, napr. 5 chlapcov a 5 dievčat, kde o poradí rovnako rozhodne dosiahnutý čas družstva. Súťaže bude organizovať odborný garant a organizátorská škola, budú sa evidovať samostatne. Súťaže počas troch turnajov, nemusia byť rovnaké, o disciplínach rozhodne organizátorská škola v spolupráci s odb. garantom. Bližšie pokyny o tom či budú v prestávke súťažiť 2 družstvá ktoré dohrali zápas, alebo všetky družstvá a o spôsobe evidovania výsledkov dá bližšie informácie BAMP už pred prvým kolom.

7. Prihlášky:
Školy boli zaradené do súťaže na základe oficiálnej prihlášky na začiatku šk. roka 2018/2019. Nasadené do skupín boli školy Francisciho a Sp. Teplica podľa poradia v šk.r.17/18, ďalšie dve školy boli dožrebované. Svit a Sp. Teplica boli rozdelené do dvoch skupín a zaradené na koniec poradia organizátorov v skupine, aby bol čas na doriešenie organizácie turnajov (závesné koše v Sp. Teplici, spoločná doprava do Svitu resp. Sp. Teplice a.p.)

C) Rôzne ustanovenia:

1. Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola.
Organizátor daného turnaja zabezpečí lekárničku. Prípadné poistenie účastníkov jednotlivých kôl je v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej školy. Každý účastník musí mať preukaz poistenca.

Ing. Matej Macicha – v. r. za „Zober loptu, nie drogy“
Alena Kováčová – v. r. za BAM Poprad
Vladimíra Pitoňáková – v. r. za BKM Iskra Poprad
Mgr. Peter Procházka – koordinátor žiackej ligy