Poprad Prehadzovaná 2018/2019 - Propozície

Školský úrad Poprad, MsÚ Poprad – referát mládeže a športu
Spojená škola – Základná škola, Letná, Poprad,
Volejbalový klub Junior 2012 Poprad,
Projekt „Zober loptu, nie drogy“

P r o p o z í c i e
Žiackej ligy mesta Poprad v prehadzovanej zmiešaných družstiev najmladších žiakov a žiačok I. stupňa základných škôl v šk. roku 2018/2019


A. Všeobecné ustanovenia

Vyhlasovateľ: Mesto Poprad, Projekt "Zober loptu, nie drogy“

Odborný garant: Volejbalový klub Junior 2012 Poprad

Organizátor:
Turnaje v skupinách – školy určené v prehľade skupín
Finále ŽLMP – Spojená škola – ZŠ Letná Poprad

Termín a miesto:
Skupiny: december 2018 – marec 2019
Finále ŽLMP: apríl – máj 2019 o 8,15 h. Prezentácia 7,45 – 8,10 h.
Organizátor turnaja v skupine určí termín a začiatok zápasov telefonicky, minimálne týždeň vopred. Organizátormi 1. kola a zároveň ŠTK skupiny, čiže koordinátormi termínov a zodp. za výsledky vo svojej skupine sú školy uvedené v prehľade skupín na prvom mieste! Optimálny počet turnajov je 3, pričom ďalšie kolá postupne organizujú školy uvedené v prehľade skupín na ďalších miestach.

Kategórie: Žiaci a žiačky I. stupňa ZŠ narodení 1.9.2008 a ml.

Riaditeľstvo turnaja:
PaedDr. Viera Grohová, riaditeľka školy
Mgr. Andrej Vojčík, Mgr. Lukáš Javorský

Skupiny:
- A. Spojená škola Letná Poprad „A“, Spojená škola Letná Poprad „B“, ZŠ Dostojevského „A“
- B. ZŠ Jarná Poprad „A“, ZŠ Jarná Poprad „B“, ZŠ Francisciho Poprad
- C. ZŠ Vagonárska Poprad – Spišská Sobota „A“, ZŠ Vagonárska Poprad – Spišská Sobota „B“, ZŠ Komenského Poprad
- D. ZŠ Mládeže Poprad, ZŠ Dostojevského„B“, SŠ sv. Jána Pavla II. Poprad

Ekonomické zabezpečenie:
Náklady na Žiacku ligu mesta Poprad hradí mesto Poprad v rovnakých intenciách ako v ostatných športoch v rámci ŽLMP.

B) Technické ustanovenia

Účastníci:
Družstvo tvorí 6 hráčov a 1vedúci. Na ihrisku hrajú 3 hráči – vždy 1 dievča alebo 1 chlapec musí byť na ihrisku.

Prihlášky: družstvá boli zaradené do súťaže na základe prihlášky na začiatku šk. roka.

Podmienka účasti:
Súpiska, potvrdená riad. školy, predložená pri prezentácii, obsahujúca meno, priezvisko a dátum narodenia a podpísaná účastníkmi.

Pravidlá:
Hrá sa podľa platných pravidiel prehadzovanej trojíc MIX a vykonávacích pokynov SVF a tohto rozpisu, na 2 víťazné sety do 15, prípadný tretí set do 10 bodov. Za víťazstvo 2:0 – 3 body za výhru 2:1 – 2 body; za prehru 1:2 – 1 bod; za prehru 0:2 – 0 bodov

Hrací systém: *V skupinách i finále ŽLMP každý s každým.

Výstroj:
Družstvo musí mať jednotné dresy s číslami. Školy obratom zašlú na MsÚ tabuľku s veľkosťami tričiek hráčov, ktorá je prílohou propozícií a následne organizátori prvých kôl zašlú na MsÚ podpísané súpisky, ktoré je potrebné zaslať do Košíc, aby mohli hráči hrať čím skôr v očíslovaných tričkách od ZLND. Školy sa už nemusia registrovať na portáli ZLND! Hracie lopty zabezpečí organizátor. Na rozcvičenie je organizátor povinný zabezpečiť 2 lopty.

Postup:
Víťazné družstvá z dlhodobej súťaže postupujú do finále ŽLMP. Organizátor príslušneho skupiny zašle ihneď po odohraní, výsledky P. Procházkovi (peter.prochazka@msupoprad.sk) a riadne vyplnené a podpísané zápisy o zápasoch, ktorý je prílohou propozícií v skupine na adresu: Mgr. Andrej Vojčík Spojená škola ZŠ Letná Poprad (info:0904996929 andrej.vojcik@hotmail.com)

Protesty:
Podať do 15 min. po skončení zápasu, v OK s vkladom 10,– €.

C) Rôzne ustanovenia

Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Organizátor zabezpečí lekárničku. Prípadné poistenie účastníkov jednotlivých kôl je v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej školy. Každý účastník musí mať preukaz poistenca.

Rozhodcov určí organizátor turnaja z radov skúsených učiteľov TV. Organizátori turnajov sa môžu v predstihu obrátiť na odb. garanta súťaže so žiadosťou o pomoc pri zabezpečení rozhodcu príp. i zapisovateľa z radov členov VK. Rozhodcov na finále určí organizátor.

PaedDr. Viera Grohová v.r. riaditeľka školy
Damián Exner v.r. za "Zober loptu, nie drogy“
Mgr. Peter Procházka koordinátor ŽLMP