Medzany Vybíjaná 2018/2019 - Propozície

Základná škola Medzany 182, 082 21
Propozície turnaja vo vybíjanej „Zober loptu, nie drogy“ pre školský rok 2018/2019

Všeobecné ustanovenia
Vyhlasovateľ: Projekt "Zober loptu, nie drogy“
Usporiadateľ: Projekt "Zober loptu, nie drogy“, ZŠ Medzany 182
Termín: počas školského roka 2018/2019
Miesto: ZŠ Medzany, SZŠ Sabinov, ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany, ZŠ s MŠ Plaveč
Prezentácia: 8:30 hod. – 9:00 hod.
Technická porada: 8:45 hod. – 9:00 hod. Vedie ju hlavný rozhodca, usmerňuje vedúcich družstiev na všetky podmienky, práva a povinnosti súťažiacich ako aj na oprávnený a neoprávnený štart športovca. Súpisku je nevyhnutné doniesť v deň konania súťaže a odovzdať na technickej porade. Súpiska musí obsahovať: meno a priezvisko žiaka, dátum narodenia, pečiatku školy, podpis riaditeľa školy.

Technické ustanovenia
Účasť: Žiaci a žiačky 7., 8. a 9. ročníka. Družstvo tvorí 12 hráčov – v súťaži je 10 hráčov (9 + 1). Podmienkou je účasť min. troch dievčat v družstve.
Účasť: ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany (1 družstvo), Súkromná ZŠ Sabinov (1 družstvo), ZŠ s MŠ Plaveč (1 družstvo), ZŠ Medzany (1 družstvo)
Pravidlá: Hrá sa podľa platných pravidiel pre vybíjanú. Systém hry a hrací čas sa určí na technickej porade.
Úhrada: Cestovné na vlastné náklady
Strava: Vlastná príprava
Rôzne: Za zdravotný stav zodpovedá vysielajúca škola. Každý účastník si prinesie kartičku poistenca. Vysielajúca škola zodpovedá v plnej miere za bezpečnosť detí. Zároveň žiaci budú v plnej miere rešpektovať pokyny organizátora, s ktorými sa oboznámia pred začiatkom súťaže. Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá.

Mgr. Jozef Dziak, dziak.jozef@gmail.com
Ing. Mária Prokopová, mprokopova0@gmail.com