Košice Basketbal - Propozície

Košice Basketbal 2018

"Zober loptu, nie drogy“

FRESH ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA ZŠ V BASKETBALE v školskom roku 2018/2019

A/ Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Projekt "Zober loptu, nie drogy“

Účastníci: Žiaci základných škôl narodení 1.1. 2003 a mladší.

Registrácia: Prihlásiť sa je možné do 25.9. 2018 TU.

Podmienka pre zápas je aj počet neregistrovaných, neaktívnych hráčov v šk. roku 2018/2019 na hracej ploche. Na hracej ploche, počas zápasu, musia byť aspoň 3 neregistrovaní, neaktívni hráči.

Platí pravidlo, že v družstvách musia byť zastúpené počas zápasu obe pohlavia.

Počet chlapcov a dievčat: V zápasoch musia byť na hracej ploche prítomné aspoň dve dievčatá.

Termíny konania:
Určené rozpisom podľa príslušných skupín. Pravdepodobný začiatok turnaja september 2018 (Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu konania).
Začiatok hrania zápasov bude najskôr od 13:00 !!!!

Miesto konania:
Angels Aréna (Stará športová hala), Pri jazdiarni 1, Košice/Lokomotíva (Čermeľská cesta)

UPOZORNENIE:
Učitelia, tréneri a všetci, ktorí vstúpia na palubovku sú POVINNÍ DONIESŤ SI PREZUVKY, v opačnom prípade sa môžu zdržiavať iba na tribúne.

Podmienka štartu:
Súpiska družstva podpísaná riaditeľom školy s maximálnym počtom 10 hráčov. Zmenu súpisky nám oznámte a doneste vytlačenú novú súpisku. Ak sa vyskytne prípad porušenia pravidla o veku účastníka alebo o statuse registrovaného hráča, zápasy družstva budú kontumované podľa účasti daného hráča/hráčky (kontumujú sa zápasy, v ktorých hráč/hráčka hrali).

B/ Technické ustanovenia

Pravidlá:
Podľa platných pravidiel FIBA a ustanovení týchto propozícií (Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy pravidiel).

Hrací čas: Zápas trvá 2×8 min. hrubý čas. Hrá sa podľa pravidiel basketbalu v danej kategórii.

Oddychový čas: Družstvo má právo na 1 oddychový čas v každom polčase, ktorý má 30 sekúnd.

Striedanie: Družstvá môžu striedať počas hry alebo po prerušení hry.

Hracia lopta veľkosti č. 6 (ženská).

Tričká pre družstvá budú dodané pri prvom zápase družstva.

Hodnotenie a hrací systém:
Jednotlivé družstvá budú rozdelené do skupín. Odohrajú základnú časť, pričom sa v skupine bude hrať systémom „každý s každým“. Po odohraní základných skupín bude nasledovať finálová časť, kde budú družstvá rozdelené do finálových skupín podľa predchádzajúceho umiestnenia v základnej skupine.
Riadny hrací čas trvá 2×8 min. hrubého času (organizátor si vyhradzuje právo úpravy hracieho času). Ak sa v riadnom hracom čase zápas skončí nerozhodne, nasleduje predĺženie po dobu 2 min. hrubého času. Ak ani po ňom nebude rozhodnuté, nasleduje tzv. rýchla smrť v trestných hodoch t.j. háďžu sa trestné hody (každé družstvo jeden na striedačku), ktoré družstvo ako prvé nepremení trestný hod po úspešnom predchádzajúcom trestnom hode prehráva. Za výhru v zápase sú 3 body, za prehru v riadnom hracom čase družstvo neobdrží bod. Ak družstvá remizujú v riadnom hracom čase, majú obe automaticky 1 bod. Družstvo, ktoré vyhrá zápas v predĺžení resp. po trestných hodoch dostáva ešte 1 bonusový bod, t.j. celkovo získa 2 body (Systém V – 3, P – 0, R – 1, Vpp – 2).

Pri rovnosti bodov v tabuľke o poradí rozhodujú:
- vzájomný zápas
- skóre zo vzájomného zápasu
- celkové skóre
- žreb

Prípadné protesty budú riešené na mieste, priebežne počas turnaja, podľa potreby hracou komisiou.

Ak sa družstvo nemôže z objektívnych dôvodov zúčastniť na turnaji, snažte sa dať vedieť o tom organizátorom čo najskôr (email, mobilný telefón). Družstvu, ktoré sa nedostaví na zápasy bez predchádzajúceho včasného oznámenia budú zápasy kontumované.

Pred prvým zápasom, prosíme predložte koordinátorovi (zapisovateľ) projektu súpisky družstva žiakov školy, potvrdené kompetentným zástupcom školy (riaditeľom/kou alebo jeho zástupcom /kyňou).

Systém udeľovania bodov do celkového bodovania škôl v ŠŠL:
Škola získa za prvé miesto v športe toľko bodov, koľko škôl sa zúčastnilo, druhá o jeden menej, atď. + za účasť získava jeden bod, za každé kolo (príklad: 17 škôl – 1. miesto získava 17 bodov, 2. miesto získava 16 bodov, atď., pričom pri dvojkolovej súťaži škola získava za účasť na oboch kolách spolu 2 b.).
Do FINÁLE (termín bude určený po konzultácií s účastníkmi) postupuje prvých 5 škôl z daného športu.

Hracia komisia:
Oliver VAŇO – oliver.vano@zoberloptu.sk
Matej MACICHA – matej.macicha@zoberloptu.sk