Veľké Kapušany Minifutbal ŠZŠ - Vyhodnotenie

Vyhodnotenie zo športovej časti 9. ročníka Kapušianskych kultúrnych a športových slávností

Púčik zo školského roka 2009/2010 , keď bolo cieľom poukázať verejnosti na ,,nás,, a dokázať jej ,aj sebe, že deti z DeD a zo sociálne znevýhodneného prostredia dokážu fungovať nielen z hľadiska patologických javov, ale sa vedia prezentovať aj na poli kultúrnom a športovom , keď prvotný zámer darovať deťom jeden pekný deň, urobiť oslavu o nich a pre nich ,vďaka ktorej sa im rozžiaria očká a zabudnú na svoj handicap a prostredie, z ktorého prichádzajú sa rozvinul v jeden pekný kvet.
Každý jeho lupeň predstavuje jeden úspešný ročník. Každý ročník dal slávnostiam osobitú pečať a znásobil jeho cieľ ďalším cieľom. Poukázal na ďalšie dovtedy skryté hodnoty a pozitíva tejto akcie.

Robiť správne veci dnes už nestačí, nevyhnutné je robiť ich správnym spôsobom a ak je vôľa a stretnú sa odhodlaní ľudia, dokážu vytvoriť niečo výnimočné. Bohužiaľ, to výnimočné by malo byť štandardom na národnej úrovni. Keďže ale nie je, môže fungovať iba z oduševnenia a pomoci zdravej populácie .
14. júna 2018 organizátori nadvihli o ďalšiu latku spoločenské povedomie a formovanie obrazu slávností na pôde mesta Veľké Kapušany , v spoločenstve ľudí dobrej vôle ( sponzorov), v komunite postihnutej a aj v komunite zdravej populácie a škôl s osadením zdravej populácie.
Ako každoročne poukázali na potreby špeciálneho školstva, na húževnatú, mravčiu prácu pedagogických zamestnancov, ich lásku a obetavosť v prospech mentálne a inak postihnutej mládeže. Pomyslený ostnatý drôt, ktorý oddeľoval špeciálne a klasické školstvo sa rokmi podarilo nahlodať a už tretí rok je necítiteľný. Našich slávností sa už zúčastňuje aj zdravá populácia ako zo základných, tak aj zo stredných škôl. Zmenilo sa zmýšľanie a postoj k špeciálnemu školstvu a každým rokom prichádza medzi nás viac a viac zdravej populácie prezentovať svoju školu. Veríme, že aj tradicionalita tejto akcie zmenila zmýšľanie obyvateľstva na špeciálne školstvo. 9.ročník sa niesol teda aj v duchu inklúzie, o ktorej sa veľa rozpráva a píše, menej sa pre ňu robí. Ona sa pritom môže prepájať v rôznych oblastiach a fungovať, čoho dôkazom sú Kapušanské kultúrne a športové slávnosti, ktorej sa zúčastňuje ako postihnutá, tak aj zdravá populácia a v tento deň krásne spolu fungujú pri rôznych kultúrnych a športových činnostiach. Kapušanské kultúrne a športové slávností sú dôkladne premyslené, každým rokom sú väčšie, rozsiahlejšie ,čo do počtu zúčastnených škôl a hostí.
Spojená škola je školou štátnou a vzdeláva deti z detských domovov a zo sociálne znevýhodneného prostredia a tým pádom je narušená akákoľvek štrukturálna pomoc zo strany rodičov, ako je zvykom na iných školách.
Napriek tomuto nedostatku sa práve Spojená škola dokáže prezentovať najväčšími slávnostnosti zo všetkých škôl na okolí. Našou špecialitou je skutočnosť, že to nerobíme iba pre vlastné deti, ktorých je na škole 248.
Čoraz viac škôl prichádza v ten deň, aby prezentovali svoju školu v časti kultúrnej: spevom, tancom, vystúpeniami a v časti športovej v súťaží v minifutbale o pohár riaditeľky školy v žiackej kategórií a v kategórií odborné učilište.

Kapušanské kultúrne a športové slávnosti sa nesú práve v tomto duchu. Oni vznikajú za pomoci ,,zdravej populácie,, a ľudí dobrej vôle. Pre tento deň sa spájajú ľudia a kto ako a čím môže, tým sponzorsky prispeje. Počnúc od financií, cez materiálne a technické vybavenie. Všetko, čo uzrie v ten deň svetlo sveta na Mestskom ihrisku je darom sŕdc. Darom zdravej populácie pre postihnutú .
Akciu podporujú aj štátne zložky, ako vojsko, polícia, požiarnici. S technickými prípravami slávností škole pomohlo samotné mesto. Ďalším významným článkom, ktorý pomohol technicky a logisticky zvládnuť slávností boli profesionálni vojaci z 22.mechanizo­vaného práporu Michalovce, ktorí uvarili guláš pre 400 osôb a im ho pomáhali rozdávať, MO SRZ Veľké Kapušany varením rybacích špecialít a samozrejme najviac pracovníci samotnej Spojenej školy. Pre deti, ktoré práve nevystupovali, alebo nehrali futbal boli zabezpečené atrakcie typu: lukostreľba, statické a dynamické ukážky zo strany vojska, požiarnikov a policajtov, vysokozdvižná plošina, pena, kreatívna dielňa, kreatívne fotenie.
Ďakujeme všetkým sponzorom, podporovateľom, nadáciám, neziskovke, mestu za výsledný efekt tohto dňa. Všetkých sme s hrdosťou a pokorou prezentovali na pútačoch.
Ku Kapušanským kultúrnym a športovým slávnostiam sa dokonale hodia slová z príhovoru p. prezidenta SR Andrej Kisku zo 7 .ročníka. Citujem:„Je morálnou povinnosťou úspešných ľudí a nielen úspešných, ale našej krajiny pomáhať tým, ktorí to v živote nemajú ľahké a aj napriek hendicapu pripraviť ich do života a urobiť z nich šťastných ľudí.“

Počítalo sa s vysokým počtom účastníkov. Skutočnosť napriek nepriazni počasia – vytrvalého dažďa, technických porúch áut, autobusu, osýpkovej epidémií na určitých školách prevýšila očakávania. Slávností sa zúčastnilo 11 škôl:
1. Spojená škola – Veľké Kapušany
2. ŠZŠ M.R.Štefánika -Trebišov
3. Spojená škola – Pavlovce nad Uhom
4. ZŠ Kossutha- Kráľovský Chlmec
5. SOŠ -Szakkozépiskola– Pribeník
6. SOU energetické – Veľké Kapušany
7. ZŠ – Alapiskola Leles
8. ŠZŠ Rovníková, Košice
9. DEÁK Úti Egymi – Sátoraljaújhely – Maďarsko
10. Spojená škola – Rožňava
11. CVČ – Veľké Kapušany

Tento ročník Kapušianskych kultúrnych a športových slávností sa konal aj pod záštitou neziskovej organizácie Zober loptu, nie drogy.
Po príhovore pani riaditeľka Spojenej školy vo Veľkých Kapušanoch Mgr. Nadežda Varešinská zahájila športovú časť.
V športovej časti sa súťažilo v minifutbale v dvoch kategóriách ŠZŠ (ZŠ) a OU. Spravodlivý priebeh hry mali na starosti rozhodcovia Ľudovít Naď (hl. rozhodca), Štefan Skrežina, Ján Laškody, Marcel Pekala a Zoltán Sedlák.

V kategórii ŠZŠ (ZŠ) sa najlepšie umiestnili tieto družstvá:
1. miesto – SŠ Pavlovce nad Uhom
2. miesto – ZŠ Leles
3. miesto – SŠ Rožňava

V kategórií OU najlepšie výsledky dosiahli:
1. miesto – SOŠ Veľké Kapušany
2. miesto – SOŠ Pribeník
3. miesto – SŠ Veľké Kapušany