Letanovce Malý Futbal - Propozície

22. ROČNÍK TURNAJA V MALOM FUTBALE ŽIAKOV ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

I. Všeobecné ustanovenia

Organizátor: Špeciálna základná škola Letanovce, Projekt „Zober loptu, nie drogy“

Termín konania: 23. máj 2018 /piatok/

Miesto konania: Ihrisko TJ Letanovce

Prezentácia: 8.00 – 8.45 hod.

Začiatok stretnutia: 9.00 hod.

II. Organizačné zabezpečenie

Riaditeľ turnaja: Mgr. Viera Hricová

Rozhodcovia: zabezpečí organizátor

Úhrada nákladov:
- cestovné uhrádza vysielajúca organizácia
- vecné ceny pre prvé tri miesta zabezpečí organizátor
- stravu pre súťažiacich zabezpečí organizátor

Poistenie: Akcia nie je poistená, za zdravotný stav hráčov zodpovedá vysielajúca organizácia.

Poznámka:
Na turnaj nesmú nastúpiť žiaci, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku. V prípade nedodržania tejto podmienky bude družstvo diskvalifikované!!!

III. Technické ustanovenia

Podmienka štartu:
Štartovné – 2 Eura na hráča, štartujú žiaci ŠZŠ na základe predloženej súpisky s dátumom narodenia, potvrdenej riaditeľom školy – podpis a pečiatka školy.

– hraje sa systémom každý s každým na ihrisku pre malý futbal v počte 5 hráči ,1 brankár a 2 náhradníci v jednotných dresoch
- hrací čas 2×8 (10) minút podľa pravidiel malého futbalu

Kritéria pre konečné umiestnenie:

  • pri rovnosti bodov rozhoduje pomer gólov
  • na záver turnaja sa vyhodnotí najlepší strelec a najlepší brankár turnaja

Poznámky:
- za zdravotnú spôsobilosť súťažiacich zodpovedá vysielajúca organizácia;
- dozor nad svojimi žiakmi vykonávajú vedúci družstiev;
- možnosť občerstvenia bude zabezpečená na ihrisku;
- prihlášku zasielajte do 25. mája 2018 na adresu školy alebo telefonicky;
- tel.kontakt: ŠZŠ Letanovce 0534298643, 0918 477 252;
- informácie podáva Mgr. Ladislav Wzoš;
- do stanoveného termínu je potrebné sa zaregistrovať a vyplniť formulár na tomto linku.

V prípade nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo zmeny termínu a miesta konania.

Kontakt:
Matej Macicha – matej.macicha@zoberloptu.sk