Valaská Florbal ŠZŠ - Propozície

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA INTERNÁTNA ŠVERMOVA 1, VALASKÁ

Valaská Florbal – Propozície

Amatérsky florbalový turnaj žiakov špeciálnych základných škôl

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: ŠZŠI Valaská, Švermova 1, 976 46 Valaská
Termín: 18. 04. 2018
Začiatok turnaja: 09:00 hod v telocvični ŠZŠI Valaská
Miesto konania: telocvičňa ŠZŠI Valaská, v prípade pekného počasia multifunkčné ihrisko vo Valaskej
Prezentácia: 18.04.2018 do 8:30 hod.
Pri prezentácii odovzdajú družstvá vyplnené prezenčné listiny usporiadateľovi turnaja. Prezenčná listina, zároveň slúži aj ako súpiska hráčov. Obsahuje: Meno a priezvisko žiaka, celý dátum narodenia, označenie brankár, hráč, podpis žiaka, pečiatka školy a podpis riaditeľa. Prezenčná listina sa nachádza sa na poslednej strane týchto propozícií. Minimálny počet hráčov v družstve je 4 + 1 brankár, maximálny počet je 6 + 1 brankár
Veková kategória: žiaci druhého stupňa špeciálnych základných škôl (5. – 9. ročník), nie starší ako 15 rokov
Potvrdenie účasti: najneskôr do 21.03.2018, prihlásiť školu zaslaním prihlášky na adresu školy, záväzná prihláška a prezenčná listina sú súčasťou mailu.
Kontaktná osoba: Mgr. Milena Fábryová, zástupca ŠZŠI Valaská, e-mail: ovalaska@email.cz, t.č.: 048/6176923
Úhrada: Účastníkom hradí cestovné vysielajúca škola.
Strava: občerstvenie počas turnaja / minerálka, obed /zabezpečí usporiadateľ turnaja.
Poistenie: Účastníci štartujú na vlastné – individuálne poistenie. Za zdravotnú spôsobilosť žiakov a ich bezpečnosť na akcii, za dodržiavanie organizačných pokynov organizátora je zodpovedný poverený vedúci družstva. Je potrebné priniesť si kartu poistenca.

TECHNICKÉ USTANOVENIA:

Pravidlá turnaja: Hrá sa podľa platných pravidiel malého florbalu (http://www.szfb.sk/…al-florbalu/), hracia plocha je v rámci možností telocvične a multifunkčného ihriska.
Štart na turnaji: Štart je povolený iba žiakom v úbore na cvičenie a v halovej obuvi, brankár (prilba, rukavice, dlhé tepláky). Štart je povolený len žiakom, ktorí sa nevenujú florbalu súťažne!!!
Hrací systém: Systém bude upresnený pred turnajom podľa počtu prihlásených škôl. Za faul je družstvo potrestané trestným nájazdom.
Hrá sa v počte: 4 + 1 brankár (počet je kvôli veľkosti telocvične).
Vyhodnotenie: Za víťazstvo v zápase družstvo získa 2 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov. O poradí v tabuľke pri rovnosti bodov rozhoduje: vzájomný zápas, vyšší rozdiel počtu strelených a obdržaných gólov, vyšší počet strelených gólov. Celkové vyhodnotenie sa uskutoční po poslednom zápase, spraví sa tabuľka a následne sa v telocvični za účasti riaditeľa školy, zástupcu ŠZŠI a rozhodcov vyhodnotí florbalový turnaj.
Organizačné pokyny:
• Každý hráč musí mať športové oblečenie, prezuvky, brankár prilbu, rukavice, dlhé tepláky. Obuv by mala mať bielu podrážku, aby nezanechávala znečistenie na podlahe telocvične.
• Za zdravotný stav účastníkov je zodpovedná vysielajúca škola.
• Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá!
• Vysielajúca škola zodpovedá v plnej miere za bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov od okamihu odchodu z miesta až po návrat! Zároveň budú žiaci v plnej miere rešpektovať pokyny organizátorov, s ktorými sa oboznámia pred začiatkom súťaže.
• Účastníci turnaja štartujú na vlastné riziko, za zdravotný stav usporiadateľ nepreberá zodpovednosť, hráči počas turnaja nie sú poistení usporiadateľom turnaja.
Realizačný tím:
Mgr. Milena Fábryová – zástupca ŠZŠI Valaská, email: ovalaska@email.cz, t.č. 048/ 6176 923
Ing. Miroslav Čontofalský – učiteľ TSV, spoluorganizátor turnaja, rozhodca
Mgr. Ivona Nezbedová – spoluorganizátor turnaja