Poprad Minifutbal 2017/2018 - Propozície

Mesto Poprad
"Zober loptu, nie drogy“

P r o p o z í c i e

15. ročníka Žiackej ligy mesta Poprad

ako súčasť projektu „Zober loptu, nie drogy“ pre prihlásené školy v minifutbale koedukovaných družstiev najmladších žiakov a žiačok ZŠ v šk. r. 2017/18

A. Všeobecné ustanovenia

Vyhlasovateľ: Mesto Poprad, Projekt "Zober loptu, nie drogy“

Organizátor:
Odbor školstva, mládeže a športu MsÚ Poprad a Základná škola Ul. F. Kráľa Poprad – Veľká, Projekt „Zober loptu, nie drogy“

Termín a miesto:
- jesenná časť od 2.10. 2017
- jarná časť od 27.2. 2018 na ihrisku s umelou trávou,
(príp. v telocvični ZŠ PP – Veľká, organizátor všetkých kôl ŽLMP ZŠ Poprad – Veľká určí termín a začiatok zápasov telefonicky min. s týždňovým predstihom)

Riaditeľ súťaže: PaedDr. Richard Bekess, riaditeľ školy

Tajomník súťaže: Mgr. Peter Šepitka (č.t. 0903 646 844) a Mgr Jozef Vernarec

Účastníci:
ZŠ Dostojevského, ZŠ Veľká, ZŠ Jarná, ZŠ Spišská Sobota, Spojená škola ZŠ Letná Poprad.

Ekonomické zabezpečenie:
Cestovné hradí vysielajúca škola. Všetky náklady na finále ŽLMP hradí Mesto Poprad. MTZ zabezpečuje OZ „Zober loptu, nie drogy“

Prihlášky:
Školy boli zaradené do súťaže na základe prihlášok.

B. Technické ustanovenia

Kategórie: Najmladší žiaci a žiačky – nar. 1.9. 2007 a ml.

Podmienka účasti:
Súpiska potvrdená riaditeľom školy, predložená pri prezentácii, obsahujúca meno, priezvisko a dátum narodenia.

Pravidlá:
Hrá sa podľa pravidiel zverejnených na:
http://www.skolskysport.sk/…donalds-cup/
Poverený organizátor má právo upraviť pravidlá v časti rozmery ihriska a bránok, podľa vlastných podmienok, je však povinný zmeny vopred oznámiť školám.

Hrací systém:
Systémom každý s každým dvojkolovo, jeseň – jar.

Postup:
Prvé tri družstvá po jesennej a jarnej časti súťaže postupujú do finále, ktoré sa uskutoční v máji alebo júni 2018 na ihrisku jednej z postupujúcich škôl.

Výstroj:
Družstvo musí mať jednotné dresy s číslami, hraciu loptu č.4 zabezpečí organizátor, ktorý nie je povinný zabezpečiť lopty na rozcvičenie.

Protesty:
Podať do 15 min. po skončení zápasu, vo finále s vkladom 7,– €.

C. Rôzne ustanovenia

1. Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Organizátor zabezpečí lekárničku. Prípadné poistenie účastníkov jednotlivých kôl je v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej školy.
Každý účastník musí mať preukaz poistenca.

2. Rozhodcov určí organizátor.

PhDr. Richard Bekess v.r. riaditeľ školy
Damián Exner v.r. za "Zober loptu, nie drogy“
Mgr. Peter Procházka koordinátor ŽLMP