Košice Športová olympiáda MŠ - Propozície

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA MATERSKÝCH ŠKÔLV MČ KOŠICE-ZÁPAD

Určené : Materské školy v obvode Košice – Západ
Cieľ podujatia : Šíriť univerzálnosť a prístupnosť športu pre všetkých, priblížiť atmosféru súťaže olympijských hier.
Organizačný výbor a realizátor:
Ing. Svetlana Nováková, riaditeľka MŠ Kežmarská 46, Košice
RNDr. Milena Kačmarčiková, riaditeľka ZŠ Kežmarská 28, Košice
Podporovatelia a sponzori:
Mesto Košice
MČ Košice-Západ
OK Košice pri SOV
OZ “Zober loptu, nie drogy”
AQUA PRO s.r.o.

1. Povinnosti organizátora:
Zabezpečiť informácie pre MŠ, evidenciu súťažiacich družstiev detí a vyhodnotenie, zabezpečiť pitný režim pre súťažiacich, ceny a diplomy.

2. Termíny, vekové zloženie a podmienky účasti :
Miesto a čas. rozpis: ZŠ Kežmarská 28, Košice, športový areál školy, vchod cez vrátnicu školy 24.5.2017 od 9.00 do 11.00 hod. ( v prípade nepriaznivého počasia bude športová olympiáda v náhradnom termíne)
Prezentácia: I.B trieda od 8:30 podľa rozpisu.
Vekové zloženie detí: 5–6 ročné
Počet súťažiacich: 6 detí (3 chlapci a 3 dievčatá)

Podmienky účasti:
•súťažiacich prezentuje škola e-mailom na adresu mskezmarska@azet.sk do 23.5.2017,
•zoznam detí musí obsahovať mená, priezviská a rok narodenia súťažiacich,
•sprevádzajúcim pedagógom sa doporučuje, aby mali pri sebe kópie kartičiek poistencov detí,
•zabezpečiť informovaný súhlas na účasť na olympiáde,
•zabezpečiť informovaný súhlas na medializáciu fotiek z olympiády

3. Technické ustanovenia
Pravidlá: súťaží sa podľa platných pravidiel olympiády a týchto propozícií
Disciplíny:
1. Skok do diaľky z miesta
2. Beh – dievčatá 15 m , chlapci 20m
3. Beh cez prekážky na 10m
4. Hod do diaľky z miesta tenisovou loptičkou

Hodnotenie: vyhodnotenie jednotlivých disciplín bude spracované po ukončení olympiády a výsledky budú oznámené mailom. Odmeny: diplomy, odmeny pre všetkých súťažiacich a pre MŠ zabezpečí Mesto Košice, MČ KEZápad.
Bodovanie:
Každá škola získava body za umiestnenia svojich detí v jednotlivých disciplínach.
Každé 1. miesto získa 3 body, 2. miesto získa 2 body, 3. miesto získa 1 bod pre svoju školu.

4. Zdravotné a ostatné zabezpečenie stretnutia
Za zdravotný stav súťažiacich je zodpovedný rodič a vysielajúca materská škola.
Zdravotník: PaedDr. Beáta Sabová

5. Slávnostný sľub
Sľubujeme, že sa zúčastníme týchto olympijských hier v rytierskom duchu, pre česť našej materskej školy a slávu športu (sľubovať budú všetky deti pri zahájení ).

6.Harmonogram a popis priebehu podujatia
Po otvorení a prednesení sľubu športovcov, bude prebiehať samotná súťaž družstiev.
Stanovištia- súťažné disciplíny Družstvo
1. Hod do diaľky z miesta MŠ Hronská, MŠ Moldavská kriketovou loptičkou
2. Beh – dievčatá 15 m , MŠ Muškátová, MŠ Nešporová chlapci 20m
3. Beh cez prekážky na 10m MŠ Šafáriková, MŠ Trebišovská
4. Skok do diaľky z miesta MŠ Kežmarská, MŠ Zuzkin park
Toto je východiskový rozpis, kde ktoré družstvá začínajú súťažiť.
Po absolvovaní disciplíny všetkých členov družstiev sa celé družstvá presunú na ďalšie stanovište a to takýmto spôsobom: súťažiaci na stanovišti 1. sa presunú na stanovište 2., zo stanovišťa 2. na 3., 3. na 4. a 4. na 1.. Opäť prebehne súťaž na novom stanovišti. Po absolvovaní disciplíny všetkých členov družstiev sa budú presúvať celé družstvá pod vedením pani učiteliek na ďalšie stanovište rovnakým spôsobom, ktorý bol popísaný vyššie. Pri presúvaní družstiev chceme poprosiť pani učiteľky o zvýšenú pozornosť nad deťmi, aby nevstupovali do trate súťažiacim. Nie všetky disciplíny totižto budú trvať rovnaký čas. Taktiež chcem požiadať pani učiteľky, aby si dávali na svojich zverencov pozor, počas celej súťaže a nedovolili im voľný pohyb po ihrisku. Po absolvovaní všetkých disciplín budú slávnostné ukončenie olympiády.

Ešte pridávam rozpis presunu jednotlivé družstiev
Družstvo Začiatok . Prejde na Prejde na Koniec
MŠ Hronská Hod do diaľky Beh 15m, 20m Beh cez prekážky Skok
MŠ Moldavská Hod do diaľky Beh 15m, 20m Beh cez prekážky Skok
MŠ Muškátová Beh 15m, 20m Beh cez prekážky Skok Hod
MŠ Nešporová Beh 15m, 20m Beh cez prekážky Skok Hod
MŠ Šafáriková Beh cez prekážky Skok Hod Beh 15m, 20m
MŠ Trebišovská Beh cez prekážky Skok Hod Beh 15m, 20m
MŠ Kežmarská Skok Hod do diaľky Beh 15m, 20mBeh cez prekážky
MŠ Zuzkin park Skok Hod do diaľky Beh 15m, 20mBeh cez prekážky

7. Záverečné ustanovenia
Zúčastnené materské školy sa riadia týmto súťažným poriadkom, pravidlami olympiády a rozpisom disciplín.
Za poistenie súťažiacich zodpovedá vysielajúca materská škola.
Štartovné je bez poplatku.