2% dane z príjmov

Vážení priatelia,

tak ako v minulosti, sa po roku práce, opäť uchádzame o Vašu priazeň a poukázanie 2 % podielu z daní z príjmov. Projekt „Zober loptu, nie drogy“ n.o. už viac ako 11 rokov ponúka deťom a mladým ľuďom zmysluplné a kultivované vyplnenie voľného času a pokúša sa ich aktívne presviedčať, že lopta je tá správna cesta. Zároveň poskytujeme deťom priestor na vyplnenie ich voľného času a formovanie ich charakteru. Všetko toto realizuje prostredníctvom prirodzenej súťaživosti im najprirodzenejšou formou – pohybom.

Z príspevkov z 2 % dane z príjmov, ktoré sme prijali v minulom roku, sme zabezpečili predovšetkým :

 • športovú časť projektu „Zober loptu, nie drogy“, a to hlavne prenájmy telocviční, rozhodcov, zapisovateľov a koordinátorov športových zápolení,
 • športové oblečenie, výstroj, náčinie, lopty a športové pomôcky pre jednotlivé športy,
 • mediálnu časť projektu, a to hlavne reklamu a protidrogovú kampaň v médiách na plagátoch a učebných pomôckach,
 • úhradu nákladov na účasť deťom zo škôl z celého Slovenska.

Rok 2016 bol pre projekt “Zober loptu, nie drogy“ mimoriadne úspešný. Rozširovanie spolupráce so špeciálnymi základnými školami, reedukačnými centrami a výchovnými sanatóriami, spolupráca s mestom Košice na unikátnom projekte Športovej olympiády v Košiciach pri príležitosti získania titulu Európske mesto športu pre rok 2016, či podpora historicky prvého rómskeho družstva v kolektívnom športe. To všetko boli iba čerešničky z aktivít projektu v tomto roku. Samozrejmosťou sa stalo objavovanie miest resp. obcí, kam sme ešte nezavítali. Pre rok 2016 to boli Kamenica nad Cirochou, Chminianske Jakubovany a Kluknava. Prvé výsledky už priniesla snaha vytvárať dlhodobejšie školské ligy, keď prvé ročníky fungujú už v Letanovciach, Podolínci, Svite, Žarnovici či vo Veľkých Kapušanoch. Projekt sa v minulom roku odhodlal aj ku spolupráci so športovými klubmi a keďže sa nám osvedčila, aj tento rok sme podporili takmer 30 klubov, ktoré vychovávajú nádejných mladých športovcov a prispievajú tak ku rozvoju telesnej kultúry na Slovensku.

Tohto roku (2016) sa aktivít projektu “Zober loptu, nie drogy“ zúčastnilo vyše 15 000 aktívnych účastníkov z viac ako 700 základných škôl v rámci celého Slovenska. Počet miest a obcí zúčastnených na akciách nášho projektu sa už tradične vyšplhal nad číslo 100. Špecifikom 11. ročníka bola veľkolepá aktivita Mesta Košice, projektu “Zober loptu, nie drogy“ a CVČ v Košiciach s názvom Športová olympiáda mesta Košice 2016, na ktorej projekt participoval organizačným a materiálnym zastrešením až 9 kolektívnych športov.

POZOR!

31.3. 2017 – posledný termín na podanie daňového priznania (DP) pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% . Ak právnická osoba teda nedaruje 0,5% ako finančný dar, tak v roku 2017 môže poukázať iba 1,0% z dane.

31.3. 2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

2.5. 2017 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane.

Veríme, že vyplnením nižšie uvedených údajov v časti IV. Daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb alebo príslušných tlačív k priznaniu dane z príjmov fyzických osôb, nám vyjadríte podporu a pomoc. Zároveň sa zaväzujeme použiť finančné prostriedky len na športovú a kultúrnu činnosť v našej neziskovej organizácií.

V prípade, že ste sa Projekt „Zober loptu, nie drogy“, n.o. rozhodli podporiť 2 % dane z príjmov, tu sú potrebné tlačivá :

Zamestnanec – používa „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie :
a) „Daňové priznanie fyzických osôb TYP A Potvrdenie“: alebo „Daňové priznanie fyzických osôb TYP A“:
b) „Daňové priznanie fyzických osôb TYP B Potvrdenie“: alebo „Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

Potvrdenie na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
a) „Potvrdenie od vysielajúcej organizácie“:
b) „Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti“:

Právnicka osoba – Daňové priznanie právnických osôb Potvrdenie“: alebo „Daňové priznanie právnických osôb

Projekt "Zober loptu, nie drogy“, n.o. je zapísaná v registri neziskových organizácií OkU Košice pod číslom OVVS/21/2013.

Názov : „Zober loptu, nie drogy“, n.o.
Právna forma : Nezisková organizácia
IČO : 457 412 63
Sídlo : Lorinčík 15, 040 11 Košice

Peňažný ústav : Tatrabanka a.s.
IBAN/Číslo účtu : SK54 1100 000­0 0029 2391 5­152
SWIFT : TATRSKBX

Ďakujeme Vám

Damián Exner
Štatutárny zástupca „Zober loptu, nie drogy“, n.o.

   

  Súvisiace články

   

  Projekt podporili

  SEPS, a.s.TiposNestléLuckaMinisterstvo zdravotníctva SR