ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA

NFORMÁCIE K PROJEKTU ŠKOLSKEJ ŠPORTOVEJ LIGY SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2015 – 2016

Určené :
a / Základným školám a osemročným gymnáziám v meste Košice

b / Súťažnej komisii ligy

c / Vedúcim družstiev za ZŠ

Projekt Školská športová liga

Podľa štatistík len 4% detí na Slovensku sú tzv. talenty. Opakovane sú posielané na športové súťaže, reprezentujú školu, mesto, oddiel…Majú vytvorené podmienky, aby mohli svoje kvality ďalej rozvíjať.

Projekt Školskej športovej ligy má v súlade s myšlienkou – " Šport = zdravie pre všetkých" ambíciu podporiť aj zvyšných 96% detí a dokázať, že každé dieťa má na niečo predpoklady a má právo na šancu prejaviť sa, dokázať to, právo vyskúšať si nové veci, pracovať na sebe, získať skúsenosti a získať návyky, ktoré sa v budúcnosti prejavia na ich zdravom spôsobe života. Má právo získať body pre svoju školu a dať tak najavo, že škola ktorú navštevuje je v našom meste tá, ktorej záleží a podporuje športové aktivity všetkých svojich žiakov.

Vyhlasovateľ projektu :
Mesto Košice – prostredníctvom ŠK Šport pre všetkých
Oddelenie školstva – referát športu a mládeže

Organizátori :
Občianske združenie Zober loptu nie drogy
Centrum voľného času, Orgovánová 5

Priebeh súťaže:
Vyvrcholením projektu, a teda celoročnej práce detí a učiteľov je podujatie „Školská olympiáda“, spojená so slávnostným zahajovacím ceremoniálom dňa 27.5.2016 v am­fiteátri mesta Košice a vyvrcholením – vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien na záverečnom ceremoniály dňa 6.6.2015 v pri­estoroch amfiteátru. Zároveň bude vyhlásená mimoriadna cena pre: " Najšportovejši­u školu"

Žiaci košických škôl sa počas celého roka zúčastňujú športových súťaží, ktoré pripravujú organizátori projektu, podľa zverejnených propozícií. Súťaží v kolektívnych športoch sa zúčastňujú v doprovode učiteľa, prípadne vedúceho záujmového útvaru alebo inej dospelej osoby. Individuálnych športov sa môžu zúčastniť aj v doprovode rodiča, či samostatne.

Časový harmonogram priebehu projektu:

1. Informatívne zasadnutie zástupcov škôl 28.10.2015

2. Zaslanie Kalendára súťaží všetkým školám do 7.11.2015

3. Zverejnenie propozícií pre jednotlivé športy a súťaže do 7.11.2015 na stránke http://www.emskosice.sk

4.Odovzdanie kalendára súťaží s vyznačením zapojenia do 14.11.2015

5. Športové súťaže podľa propozícií november 2015 – 15. máj 2016

6. Slávnostné zahájenie „Školskej olympiády“ 27.5.2016

7. Školská olympiáda – podľa rozpisu 30.5. 2016 – 3.6.2016

8. Záverečný ceremoniál „Školskej olympiády“ 6.6.2016

Systém bodovania a nominácie na „Školskú olympiádu“

Systém bodovania je založený na cieľoch projektu.: zapojiť do športovej činnosti všetky deti, nie len športovo nadané, ktoré majú chuť na sebe pracovať. preto v bodovom hodnotení je zahrnuté nie len umiestnenie v jednotlivých súťažiach, ale aj počet športov do ktorých sa žiaci školy zapojili a body pre školu budú pridelené aj za každého účastníka súťaže.

Spôsob prideľovania bodov bude na rovnakom princípe pre všetky individuálne športy, ako aj pre všetky kolektívne športy bez rozdielu organizátora.

Na „Športovú olympiádu“ sa nominuje podľa výsledkov v priebehu súťaži max. 5 družstiev – kolektívne športy a max.10 indivi­duálnych športovcov v jednotlivých športoch a kategóriách.

Bodový systém umožňuje vedeniu školy a pedagógom motivovať všetkých žiakov ako aj ich rodičov a podporovať ich v účasti na jednotlivých súťažiach.

Predpokladané športy zahrnuté do projektu pre školský rok 2015/2016:

Kolektívne: Basketbal, Florbal, Futbal, Futsal, Hádzaná, Hokejbal, Mini vybíjaná, Prehadzovaná, Volejbal

Individuálne: Atletika-beh, In line korčuľovanie, Plávanie, Streľba, Stolný tenis, Badminton

Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nenaplnenia počtu účastníkov nerealizovať súťaž v dotknutom športe.

Materiálno technické zabezpečenie súťaží:

  • každý účastník projektu získa tričko, ktoré je súčasne dresom počas konania súťaže. Ak sa zúčastní viacerých športov, tričko získava iba raz.
  • jednotlivé športy budú odmeňované aj v priebehu ligy športovými trofejami, podľa propozícií jednotlivých športov
  • počas súťaže je zabezpečený pitný režim, pre všetkých súťažiacich
  • ďalšie zabezpečenie bude predmetom zasadnutia vyhlasovateľa a organizátorov po doručení kalendárov súťaží, minimálne v rozsahu podľa minulých rokov.

    Všetky súťaže projektu majú rovnaké materiálno-technické zabezpečenie.