Košice, Európske mesto športu 2016 - ZLND

Projekt „Zober loptu, nie drogy“ už 10 rokov ponúka deťom a mladým ľuďom zmysluplné a kultivované vyplnenie voľného času. Snažíme sa deťom vysvetliť, aký blahodarný vplyv na život detí pohybová aktivita má. Cieľom Projektu je prostredníctvom pravidelných pohybových športových aktivít predchádzať zlým návykom – ako prevencia pred kriminalitou, drogovými závislosťami a celou škálou problémov spojených s potrebou sebarealizácie, ktorá je v častých prípadoch smerovaná úplne iným smerom, než by si rodičia a spoločnosť predstavovali.

Základnou filozofiou Projektu „Zober loptu, nie drogy“ je podchytiť deti a mládež na prvom a druhom stupni základných škôl a naša podpora je určená výhradne pre deti do 15 rokov. V rámci projektu prichádzame každodenne do stretu s pedagógmi, ktorí potvrdia, že deti, ktoré majú dostatok pohybovej aktivity vykazujú vyššiu sústredenosť na mentálnu prácu. Ich cieľavedomosť a húževnatosť v športe sa častokrát uplatňuje aj v učení a potrebe dosahovať úspech v ktorejkoľvek oblasti. Deti, ktoré si v rannom veku zvykli na aktívny a plnohodnotný denný program s jasným cieľom, za ktorým deti kráčajú, sa neskôr uplatňuje vo všetkých oblastiach existencie jedinca.

Projekt „Zober loptu, nie drogy“ už od roku 2010 spolupracuje s ŠK Šport pre všetkých. Už 5 rokov Projekt “Zober loptu, nie drogy“ a ŠK organizujú, zastrešujú a podporujú aktivity zamerané na rozvoj telesnej kondície žiakov základných škôl a zároveň preventívne pôsobia na školopovinnú mládež v Košiciach. Viac ako 45 turnajov v Košiciach, viac ako 3600 aktívnych účastníkov, desiatky divákov, podporovateľov a sympatizantov myšlienky tohto projektu, to všetko má dnes za sebou projekt, ktorý sa po celom Slovensku snaží napomáhať k vytvoreniu zdraviu prospešnému prostredia budúcich generácií.

Obľúbenosť a tradícia týchto športových aktivít, dosvedčujúca stabilné počty mladých nadšencov športu predovšetkým v športoch ako futsal, basketbal, minivybíjaná, prehadzovaná, priviedli pána Mgr. Ivana Šuleka, vedúceho referátu športu a mládeže, k myšlienke rozšíriť tento projekt aj o iné ako loptové športy, a to v spolupráci s Centrom voľného času v Košiciach.

Dňa 01.10.2015 sa v priestoroch Magistrátu mesta Košice konalo stretnutie členov pilotného projektu, na čele s pánom Mgr. Ivanom Šulekom – vedúcim referátu športu a mládeže, pánom Damiánom Exnerom – prezidentom Občianskeho združenia „Zober loptu, nie drogy“, pani Ing. Gabrielou Chovaníkovou – riaditeľkou Občianskeho združenia „Zober loptu, nie drogy“ a riaditeľkou CVČ – pani PaedDr. A. Mocnou. Z tejto spolupráce vznikla krásna myšlienka, priviesť na ihriská predovšetkým deti, ktoré pravidelne nešportujú, resp. výkonnostne nestačia na súťaže organizované v rámci majstrovstiev okresu, kraja a napokon celého Slovenska, pravidelnou účasťou na športových podujatiach počas celého roka, v jednotlivých športových turnajoch. Vyvrcholením celoročného snaženia je plánované podujatie v mesiaci jún 2016, na ktorom prebehnú finálové časti turnajov Projektu v šk. roku 2015/2016. Keďže je potrebné získať dieťa pre šport v mladom veku, cieľovou skupinou projektu sú deti ZŠ. Projekt má za cieľ prilákať k športovaniu čo najviac detí, usmerniť ich rozvoj záujmov a vytvoriť pre ne podmienky a možnosti na plnohodnotné trávenie voľného času. Rôznorodými športovými aktivitami chce Projekt osloviť aj detí, ktoré doteraz nešportovali. Členovia projektu odsúhlasili aj integrovanie špeciálnych základných škôl do Projektu. Čiastkovým cieľom Projektu je poukázanie na potrebu rozvoja jednotlivých funkčných schopností dieťaťa, ako základného predpokladu pre možnosť dosahovať v období biologickej zrelosti kvalitné športové výkony, a to prostredníctvom merania miery talentovanosti pre jednotlivý druh športu individuálne, u každého dieťaťa. Členovia projektu odsúhlasili realizáciu tohto čiastkového cieľa až v budúcom období – september 2016.

So správnym prístupom už v mladom veku môžeme dieťaťu umožniť nadobudnúť základ pre jeho ďalšie pôsobenie v športe, pokiaľ oň bude mať aj v dospelosti záujem. Najdôležitejšia pre rodičov by však mala byť slobodná voľba dieťaťa a kritické odhadnutie jeho schopností a daností vykonávať určitý druh športu. V žiadnom prípade netreba deti nútiť či neprimerane zaťažovať, no je potrebné vyhýbať sa aj opačným extrémom – čiže zakazovaniu športu, prípadne absencií akéhokoľvek pohybu alebo ľahostajnosti v správnej výchove k zdravému životnému štýlu.